Mi a forrásszöveg és a célszöveg?

A fordítás ugyan olyan szakterület, mint bármelyik más szakma, így rendelkezik sajátos terminológiával, melynek ismerete fontos lehet, ha Ön egy fordítás elvégeztetését szeretné megrendelni. Éppen ezért az árajánlatok összehasonlítása előtt elengedhetetlen az alábbi fordítással kapcsolatos alapfogalmak ismerete: A forrás (forrásnyelv, forrásszöveg) azt a nyelvet jelöli, melyről az eredeti dokumentum lefordításra kerül, míg a célnyelv, célszöveg a lefordított anyagra vonatkozik. Német levél magyarra történő lefordítása esetén a német a forrásnyelv, és magyar a célnyelv, Debrecen német fordítás.

Magyar fordítástudomány a 19. században

A 19. századi gondolkodókat nem a fordításnak mint jelenségnek a minél alaposabb, minél egzaktabb leírása foglalkoztatta, inkább bizonyos fordítói elvek megfogalmazására törekedtek. Amit ma, a 20. század második felében fordítástudománynak, fordításelméletnek nevezünk (vö.: sience of translation, theory of translation, Übersetzungswissenschaft, Translationswissenschaft, tyeorija perevoda, nauka o perevogye, perevodovegyenyije stb.), az elsősorban nyelvészeti diszciplína, melynek célja a fordítás folyamatának nyelvészeti leírása, az egyik nyelvről a másikra való átlépés folyamatának nyelvészeti modellálása, német fordítás Debrecen. Napjaink fordítástudománya elsősorban leíró és nem előíró. Deskriptív és nem preskriptív. Napjaink fordítástudománya kerüli az értékelést, míg a 19. századi írókat, kritikusokat elsősorban az foglalkoztatta, milyennek kell lennie a jó fordításnak. Általánosítási törekvéseiket nem az vezérelte, hogy minél többet tudjunk meg a fordítás folyamatáról, hanem az, hogy minél több művet fordítsanak le idegen nyelvekből magyarra, ezt minél jobb színvonalon tegyék, s ezáltal gazdagodjék a magyar nyelv és a magyar kultúra.(Forrás)

Fordítás ellenőrzés

A fordítás után az anyagok rendszerint többszöri átnézésen esnek át, amelyeknek az a célja, hogy a fordító által a szövegben elhelyezett hibákat javítsuk, és közben lehetőleg ne okozzunk a szövegben újabb hibákat. Az átnézés vagy ellenőrzés folyamata a szöveg célja és a megrendelő pénztárcája szerint sokféle alakot ölthet, kezdve a fordító által végzett „önátnézéstől” a lektorált, célnyelvi ellenőr által átnézett és korrektúrázott anyagig. Sőt a kritikus dokumentumok fordítása során az sem ritka, hogy visszafordítják az anyagot a forrásnyelvre, és ezt összevetik az eredeti szöveggel, így szűrve ki a félrefordításokat és jelentésmódosulásokat.  Ezen ellenőrzések mindegyikének az elsődleges célkitűzése a hibák megtalálása és javítása, ezáltal a fordítás minőségének javítása, német fordítás Debrecen. Emellett visszajelzést is szolgáltatnak a fordítónak, valamint lehetőséget teremtenek a fordító értékelésére, teljesítményének figyelése.

Professzionális fordítás

Az idegen nyelvű dokumentációk tartalmilag, szakmailag és stilisztikailag igényes fordítása elengedhetetlen feltétel a gazdasági, jogi, műszaki és egyéb tudományos szakterületeken. A professzionális fordítás ezen kívül közvetlen gazdasági előnnyel is jár. Rengeteg idő és energia, és nem utolsó sorban pénz takarítható meg, ha a lefordított szöveg kifogástalan minőségű és azonnal – bosszantó utólagos javítások nélkül – felhasználható a kívánt célra, német fordítás Debrecen.

Fordítás a megrendelő részéről

A minőségi fordítás alapfeltétele a megrendelő és a fordítóiroda szoros együttműködése. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni, amennyiben hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni stílus és terminológia tekintetében. Ennek alapja az a tény, hogy egy-egy szakember általában nem lehet egyaránt nyelvi és szakmai zseni. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. Ha a fordítást projektként kezeljük, ez team-munkát feltételez, azaz együttműködést egyrészt a megrendelővel, másrészt a fordítóirodán belül a különböző szakemberek német fordítás Debrecen (fordítók, célnyelvi ellenőrök, lektorok, szakértők stb.) között. A fordítandó szöveghez mindig mellékelje az előzményeket, a korábbi fordításokat és a sajátos vállalati szakkifejezések szószedeteit.

Fordítási módszerek

Folyamatosan az iskolában tanult hagyományos fordítási technikával próbálkozunk. Nem akar működni. Persze eszünkbe sem jut, hogy maga a technika a hibás. Az első gondolatunk inkább az, hogy milyen hülyék vagyunk már, hogy még fordítani sem tudunk. De az igazság az, hogy ha valaha küszködtél ilyen problémával, akkor tudnod kell, hogy ez NEM a te nyelvi vagy egyéb készségeid hiánya! Csak a rossz módszer eredménye. Amikor a nyelvvizsgán kapsz egy angol szöveget, amit neked magyarra kell lefordítani, akkor a legjobb feladat-megoldási stratégia leegyszerűsítve ez: olvasd el a szöveget egyben, fogd fel, értsd meg a lényegét, aztán írj egy fogalmazást magyarul a szövegben lévő tények, adatok felhasználásával. Magyarról angolra is ugyanígy működik. Furán hangzik, tudom! De ez a legeredményesebb taktika. Ennek a fordítási technikának a lényege: bármilyen nyelvről fordítasz bármely más nyelvre, el kell rugaszkodnod a szóról-szóra való haladástól. Ennél már egy fokkal jobb, amikor mondatról-mondatra haladsz. Ez sem elég jó, mert a fordításnál néha két mondatból lesz egy, vagy egy mondat feldarabolódik kettőre. Technikailag talán a legjobb, ha bekezdésről-bekezdésre haladsz, mert a jól megírt szövegeknél egy bekezdés általában egy gondolat, illetve mert egy bekezdés értelme könnyebben felfogható, mint egy hosszú cikké. Persze ez azért nem könnyű. A fordításban az a pláne, hogy mindkét nyelvet ismerned kell – tehát az anyanyelvedet is, német fordítás.

Fordítás határon innen és határon túl

Állandóan változó világunk folyamatos kihívások elé állítja itthon is a vállalkozásokat. Az információk nagy része idegen nyelven érhető el, a fellendülő kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok, illetve a határokon átnyúló együttműködés is megköveteli a folyamatos kapcsolattartást és kapcsolatépítést hazánk és külföldi partnerei között. A határok átjárhatósága számtalan lehetőséget biztosít mindenki számára. Ezek kiaknázásában kíván segítséget nyújtan, hogy átadva fordítói tudásanyagát és tapasztalatát a hozzá fordulók számára, legyőzze a nyelvi akadályokat, német fordítás Debrecen.

Az explicitáció

Az explicitáció olyan fordítási művelet, amelynek során a fordító nyíltabban, világosabban, esetleg több szóval fejez ki valamit a célnyelvi szövegben, mint ahogy azt a forrásnyelvi szöveg szerzője tette. Kétségkívül vannak olyan esetek, amikor az explicitáció a fordítás folyamán elkerülhetetlen, a fordítónak nincs választási lehetősége, ha nem végzi el az explicitációt, nem kap helyes célnyelvi mondatot német fordítás Debrecen. Vagyis az explicitáció gyakran kötelező fordítási művelet, amelyre a nyelvek morfológiai, szintaktikai és szemantikai rendszerének különbségei miatt van szükség. A kötelező explicitáció megnyilvánulhat bizonyos grammatikai vagy lexikai elemek konkretizálásában, felbontásában vagy betoldásában.

Fordítási minőség

Szinte nincs olyan fordítóiroda, amely a megrendelőknek szánt marketinganyagokban ne nagybetűs büszkeséggel hirdetné magáról annak fontosságát, hogy megrendelőit napról napra a legfantasztikusabb minőséggel kényezteti. A fordítási minőség, illetve annak biztosítása, fejlesztése kulcskérdés a fordítóirodák gyakorlatában. A megrendelők túlnyomó része nem vet be szofisztikált eszközöket a fordítási minőség mérésére. Egyszerűen a szöveget elolvasva, a szubjektív megérzésére hagyatkozva hozza meg ítéletét egy-egy fordítás használhatóságáról, Debrecen német fordítás. Ezt a döntést több tényező is befolyásolja, melyek közül természetesen a leglényegesebb faktor, hogy az elkészült szöveg megfelel-e az adott célnak. A megrendelőknek nincs is szükségük arra, hogy ennél árnyaltabb véleményt formáljanak egy fordításról. Nekik egyetlen dolog fontos: minden alkalommal olyan anyagot kapjanak vissza, amelyet megfelelőnek ítélnek az adott célra.

A fordítás előkészítése

Minden fordító szakosodik valamely területre, és ezen a területen egyre nagyobb tapasztalatra tesz szert. Ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb szókinccsel rendelkezik az adott tárgykörből. Ezt persze nem csak a fejében hordozza, hanem létrehoz és folyamatosan bővít egy szókincs- és fogalomtár gyűjteményt, amire később támaszkodhat (ez lehet saját gyártmányú, vagy egy fordítóprogram funkciója). Ez a fajta gyűjtögetés nem csak a profik sajátja, érdemes saját magunknak létrehozni ilyet akkor is, ha nem a fordítás a szakmánk. Ha tudjuk, hogy mi a téma, rákészülhetünk a már előfordult kifejezések visszakeresésével. Ez már csak azért is hasznos, mert egyrészt lerövidíti a fordítás időtartamát, másrészt egyöntetűbbé teszi a felhasznált szókincset (nem fordítod ugyanazt legközelebb másként, mert már elfelejtetted, hogy hogyan is fordítottad előzőleg). A terminológia következetes megtartása a fordítás minőségének egyik alapköve, német fordítás Debrecen.

A német nyelv története

Történetileg a német nyelvek (nyelvjárások) két nagy csoportra oszthatók: felnémet nyelvjárásokra ill. alnémet nyelvjárásokra. A felnémet nyelvjárások közé mindazok a germán nyelvjárások tartoznak, amelyekre a korai középkorban hatással volt a 2. vagy ófelnémet hangeltolódás: ilyen egyrészt az alemann, a bajor, a keleti, a rajnai és a középső frank, másrészt a középnémet nyelvjárások. A két csoportot gyakran két külön dialektusra osztják: szűkebb értelemben vett felnémetre és középnémetre. Azokat a kontinentális nyugati germán nyelvjárásokat, amelyek nem vagy csak csekély mértékben vettek részt a 2. hangeltolódásban, az alnémet nyelvjárások közé soroljuk: például (alsószász, alsófrank), német fordítás Debrecen.

Német nyelvjárások

A német nyelvterületen a földrajzi és történelmi tagoltság miatt számos, egymástól eltérő nyelvjárás él, de az egységes nemzeti nyelv kialakítására irányuló törekvés már a XIV. századtól jelentkezett. Így jött létre északon a XIV-XV. században a Hanza nyelve, amelyet a kereskedők levelezésükben használtak. A nyelvterület középső részén a felsőszász kancelláriák alakítottak ki írásbeli használatra egységes nyelvet a Lipcse-Meißen-Drezda térségben kialakul közép-kelet-német nyelvjárás alapján. Ezt a nyelvet vette alapul Luther Márton is bibliafordításához. A fordítás a könyvnyomtatás feltalálásával eljutott mindenhová a német nyelvterületen, és elősegítette az egységes irodalmi nyelv elterjedését, német fordítás Debrecen.

Más nyelvek hatása a németalföldire

Közismert tény, hogy a németalföldi nyelv más nyelvek hatása alá került, és jelenleg is érvényesülnek benne ilyen hatások. Ennek oka többek között a németalföldi nyelvterület központi fekvése a francia, az angol és a német nyelvterületek között, a Brugge-ből, Antwerpenből, Rotterdamból, Amszterdamból kiinduló élénk, nemzetközi, kereskedelmi kapcsolatok, a minden világrészre kiterjedő gyarmatosító múlt, valamint a spanyolok, osztrákok, németek, franciák és angolszászok fegyveres jelenléte. Az idegennyelvi hatást a legkönnyebben a szókincsben érhetjük tetten, német fordítás Debrecen.

A németalföldi nyelv

A germán nyelvek az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartoznak. Időszámításunk előtt több évszázaddal alakultak ki a germán nyelvek sajátosságai, német fordítás Debrecen. A germán nyelvcsoporton belül időszámításunk után 400 előtt újabb differenciálódás következett be. Három nagy alcsoport jött létre: a skandináv vagy északi germán, a nyugati-germán és a keleti-germán nyelvek. A nyugati-germán csoporton belül megkülönböztethető egyfelől az ingveon, másfelől a kontinentális germán: ez utóbbiból alakult ki a németalföldi, a mai alnémet és a német nyelv.

A németalföldi és a német nyelv

A németalföldi nyelv a germán nyelvcsaládhoz tartozik, akárcsak a német, az angol és a skandináv nyelvek. Akkor beszélünk nyelvcsaládról, ha történelmi rokonságról van szó. Az ilyen rokonság a nyelvek közötti rendszeres egybeesésekből derül ki, például a hangok vonatkozásában. A németalföldi nyelv következetesen fonetikus írásmódja nagymértékben megnövelné az írásjegyek számát és feleslegesen bonyolítaná az írásképet. A németalföldi nyelvben huszonhat betű jelöl körülbelül negyven hangot. Ugyanakkor van néhány helyesírási alapelv, mely kiegészíti és korlátozza egymást, német fordítás Debrecen.